EXHIBITIONS           ORIGINAL PRINTS           PUBLICATIONS           NEWS           LINKS           MAP           ABOUT US

PAST    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015

Hiromi TSUCHIDA
"Gallery TOSEI Opening Exhibition"

Tsutomu KOIWA
"Kusakagero"

Akifumi TANAKA
"Tamakei"

Wednesday,June 1 - Thursday, June 30

More info    Original prints    Photobook
Web-site

Saturday, July 2 - Thursday, July 28

More info    Photobook

Saturday, July 30 - Thursday, Sep. 1

More info    Photobook


Kazuo KITAI
"Tsubaki to Densen"

Katsuhito NAKAZATO
"Yami no Johatsu"

Yoshikazu MINAMI
"Chichibu no Gen Fukei"

Saturday, Sep. 3 - Thursday, Sep. 29

More info    Original prints
Photobook

Saturday, Oct. 1 - Thursday, Oct. 27

More info   Photobook     Web-site

Saturday, Oct. 29 - Tuesday, Nov. 29

More info    Original prints


Koji ONAKA
"The Dog in France"

 

 

 

 

Thursday, Dec. 1 - Thursday, Dec. 22

More info    Photobook    Web-site

 

 

 


Gallery TOSEI & TOSEI publishing Co.,Ltd  tel: +81 (03) 3-3380-7123 fax: +81 (03)3- 3380-7121 e-mail:gallery@tosei-sha.jp